Als webwinkel verwerkt Backpackkit gegevens van consumenten die gebruikmaken van de dienstverlening van Backpackkit. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Backpackkit dan ook van groot belang.

1. Persoonsgegevens die door Backpackkit worden verwerkt

Backpackkit verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Backpackkit en/of omdat u deze gegevens zelf aan Backpackkit verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Backpackkit, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Backpackkit, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u gebruikmaakt van de website van Backpackkit, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

2. Verwerkt Backpackkit bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Backpackkit niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Backpackkit verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Backpackkit op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Backpackkit kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Backpackkit ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Backpackkit worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Backpackkit onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Backpackkit u contact op te nemen via info@backpackkit.nl. Backpackkit zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Backpackkit verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van Backpackkit worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het opstellen en uitvoeren van de bestelling;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • Teneinde vast te stellen dat Backpackkit daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Backpackkit teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Backpackkit op basis waarvanBackpackkit producten en diensten afstemt op uw behoefte;

Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

4. Hoe lang bewaart Backpackkit uw persoonsgegevens?

Backpackkit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Backpackkit ontvangt in het kader van het opstellen en uitvoeren van de bestelling en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Backpackkit uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

5. Deelt Backpackkit uw persoonsgegevens met derden?

Backpackkit deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Backpackkit, sluit Backpackkit een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Backpackkit ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Backpackkit. In dat geval zal Backpackkit dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

6. Hoe analyseert Backpackkit uw websitebezoek?

Backpackkit maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Backpackkit wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Backpackkit gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Backpackkit in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Backpackkit gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Backpackkit u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Op de website(s) van Backpackkit worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt u in het Cookiebeleid.

7. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Backpackkit van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Backpackkit deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@backpackkit.nl Wel stelt Backpackkit vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Backpackkit vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Backpackkit zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten
Indien u van mening bent dat Backpackkit uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Backpackkit op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Backpackkit van groot belang. Backpackkit neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Functionaris Gegevensbescherming

Backpackkit heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Backpackkit, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Backpackkit wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar jan@backpackkit.nl.

 

Utrecht 23 mei 2018